Členství. Stanovy spolku.

Co znamená být členem RC Kapička, z.s.?

Kdo může být členem Rodinného centra Kapička, z.s.?

Členem může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a je připravena podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání.  Být členem tedy neznamená pouze čerpat finanční výhody, ale aktivně se zapojovat do činností a spolupodílet se na naplňování vytyčených cílů.

Jak se stát členem?

Členství vzniká na základě přihlášky do spolku. O přijetí rozhoduje představenstvo. Svou přihláškou vyjadřuje zájemce o členství svou vůli být vázán stanovami spolku a jeho dalšími vnitřními předpisy.

Vyplň přihlášku Žádost o členství, která je k dispozici v herně.

Zamysli se, jakým způsobem by ses rád/a podílel/a na životě Kapičky.

Přijď na schůzku představenstva, nebo na schůzku lektorek a zájemců o dění v Kapičce (lze domluvit na tel. 777 095 997 nebo na e-mailu: kapicka.jicin@gmail.com).

Uhraď členský poplatek ve výši 500 Kč za rok do 31.1. (nebo 250 Kč za pololetí do 31.1. a 30.6.).

Kdy zanikne členství?

Dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku. Oznámení o ukončení členství lze zasílat e-mailem na kapicka.jicin@gmail.com, nebo poštou na adresu Rodinné centrum Kapička, z.s., 17. listopadu 1074, 506 01 Jičín.

Dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení.

Pokud člen neuhradí členský příspěvek ani po výzvě spolku, přestože na tento následek (tedy hrozící zánik členství) byl ve výzvě výslovně upozorněn.

Úmrtím člena.

Práva členů:

  • Účastnit se všech akcí pořádaných Kapičkou za zvýhodněnou cenu.
  • Volit a být volen do orgánů spolku.
  • Požadovat na valné hromadě od členů orgánů spolku informace týkající se fungování spolku.

Povinnosti členů:

  • Aktivně se podílet na činnostech Kapičky a přispívat tak k naplňování poslání spolku. Způsob zapojení bude projednán s představenstvem.
  • Chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům.
  • Dodržovat stanovy i vnitřní předpisy spolku a řídit se rozhodnutími spolkových orgánů.
  • Řádně a včas platit členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje valná hromada.
  • Šetrně zacházet s majetkem spolku a chránit ho.

Stanovy spolku